GDPR

Information om behandling av personuppgifter i AB Visit Trelleborg

 1. Bakgrund

AB Visit Trelleborg samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för bolagets verksamhet. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas..

Genomgående används begreppet ”behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

 1. Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

Dina personuppgifter dvs

 • Namn
 • Adress
 • Telefon/Mobilnummer
 • E-postadress

används för att skicka ut nyhetsbrev, inbjudningar, minnesanteckningar, protokoll samt för generell kontakt relaterat till bolagets verksamhet benämnt som destinationsutveckling i Trelleborgs kommun.

Dina personuppgifter som behandlas enligt denna punkt 2 behandlas utifrån samtycke alternativt intresseavvägning. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i enlighet med den process som framgår av avsnitt 4 nedan. Du även rätt att när som helst invända mot vår behandling enligt denna punkt 2. Uppgift av allmänt intresse som ligger till grund för vår behandling är vårt uppdrag att arbeta med destinationsutveckling i Trelleborgs kommun. Du har rätt att invända mot detta intresse, varpå AB Visit Trelleborg kommer att ta upp en dialog med dig angående detta.

Personuppgifter som behandlas för det ovannämnda ändamålet kommer att behandlas under 2021.

 1. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till AB Visit Trelleborg och som är hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta AB Visit Trelleborg på de kontaktuppgifter som framgår nedan och uppge för vilket ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Vid sådant återkallande av samtycke kommer AB Visit Trelleborg att upphöra att behandla dina Personuppgifter för ändamålet. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

 1. Dina rättigheter

AB Visit Trelleborg kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade.

Vidare har du rätt att begära att få ut ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.

Från och med den 25 maj 2018 har du rätt till utökade rättigheter i förhållande till AB Visit Trelleborgs behandling av dina Personuppgifter, i enlighet med nedan:

 • Rätt att motsätta dig behandling. Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än AB Visit Trelleborgs legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, motsätta dig behandlingen genom att kontakta AB Visit Trelleborg på de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 6 nedan. Om du motsätter dig behandlingen måste AB Visit Trelleborg visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.
 • Rätt till radering. Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare samtycke och det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.
 • Rätt till behandlingsbegränsning. Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna t ex under tiden då AB Visit Trelleborg utreder huruvida du har rätt till radering.
 • Rätt till tillgång. Du har rätt att erhålla en bekräftelse från AB Visit Trelleborg att dina Personuppgifter behandlas av AB Visit Trelleborg och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:
 1. Behandlingens ändamål,
 2. De kategorier av Personuppgifter som behandlas,
 3. Mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES),
 4. Den tid under vilken Personuppgifterna behandlas,
 5. Information om de rättigheter som återges häri,
 6. Information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in,
 7. Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Ansökan lämnas in fysiskt till AB Visit Trelleborg på Trelleborg Turistcenter och registerutdraget skickas till folkbokföringsadressen. Vid begäran om registerutdrag krävs godkänd ID-handling. Vänligen notera att AB Visit Trelleborg har rätt att ta ut en avgift för det fall du begär mer än en (1) kopia av dina Personuppgifter.

 • Rätt till dataportabilitet. När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.
 • Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering. Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattande är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt samtycke till detta.
 • Klagomål till tillsynsmyndighet. Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten IMY.
 1. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till AB Visit Trelleborg enligt nedanstående kontaktinformation.

AB Visit Trelleborg, org nr 556231-6835, 231 83 Trelleborg, 0410-73 30 00, visittrelleborg@trelleborg.se.
Trelleborgs kommun har tillsatt ett Dataskyddsombud som kan kontaktas via Trelleborgs kommuns växel, 0410-73 30 00.